Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO), informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Domu lub za pomocą adresu e-mail: iod@dpslomza.info
 3. Pani/Pana dane osobowe (nagranie z monitoringu zawierające wizerunek) przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców oraz ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny obejmujący obiekt Domu Pomocy Społecznej oraz teren wokół budynków Domu.
 4. Pani/Pana dane osobowe (nagranie z monitoringu zawierające wizerunek) przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust 1 lit, c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze t.j.: ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy.
 5. Miejsca objęte system monitoringu wizyjnego zostały wyraźnie oznaczone znakami informującymi o stosowaniu monitoringu.
 6. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego postepowania (np. policja, sąd , prokuratura) lub inny podmiot w przypadku wskazania przez niego istnienia interesu prawnego.
 7. Pani/Pana dane osobowe (nagranie z monitoringu zawierające wizerunek) będą przechowywane przez okres 30 dni lub w przypadku, w którym nagrania obrazu w systemie monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Dom powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postepowaniu, termin 30 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w uzasadnionych przypadkach związanych z celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku osoby jest konieczne do przebywania na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Wejście osoby w wyraźnie oznaczoną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez tę osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.