Historia Domu


Nasz Dom ma swoją historię.
Pierwsze wzmianki na jego temat datuje się na rok 1882.
Istniejemy już ponad 100 lat i stale służymy osobom potrzebującym opieki: starszym, niepełnosprawnym, dzieciom. Na przekór wszelkim trudnościom, a dzięki ludziom o dobrym sercu przetrwaliśmy – możemy nadal pomagać. Niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości oraz zawirowań historycznych jeden cel pozostał niezmienny: pomoc drugiemu człowiekowi szczególnie temu choremu, niepełnosprawnemu, bezbronnemu wobec dzisiejszego świata. Z okazji 130 rocznicy poswatania Domu Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Polowej została wydania książka pt. :”Historia Domu Pomocy Społecznej w Łomży”. Autorem tej książki jest Pani Stanisława Chyl -nasz pracownik. Jesteśmy dumni z tak bogatej historii. Uważamy, że należy pielęgnować pamięć o historii powstania naszego Domu i przekazywać ją kolejnym pokoleniem. Z tego również powodu został nakręcony film, który można obejrzeć… (link do filmu)

Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu utworzoną Uchwałą Nr 79/XIV/99 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 30.06.1999 r. Obszarem działania Domu jest Miasto Łomża, w uzasadnionych przypadkach obejmuje teren całej Polski. Jako samodzielna jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest domem stacjonarnym, którego podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dla 109 dzieci, młodzieży i osób starszych intelektualnie niepełnosprawnych stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

W celu wykonywania swych zadań Dom zabezpiecza w zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, utrzymanie czystości. Zabezpiecza usługi opiekuńcze, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Usługi wspomagające, polegające na: zapewnieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszenia sprawności i aktywizowanie mieszkańców, realizacja potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności oraz zapewnienie przestrzegania praw mieszkanek, nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem, działaniu zmierzającym do rozwoju osobowości, a w miarę możliwości do jego samodzielności, pomoc w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców, sprawne wnoszenie i załatwienie skarg i wniosków mieszkanek. Dom Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnia: pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe. Umożliwia i organizuje mieszkankom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Dom przyjmuje osoby skierowane na podstawie decyzji wydanych przez dyrektorów miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej oraz decyzji o umieszczeniu wydanej przez Prezydenta Miasta Łomża lub inną osobę upoważnianą przez Prezydenta.

Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Domem Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 kieruje Dyrektor, który reprezentuje Dom na zewnątrz, a ponadto: organizuje pracę Domu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników, kieruje bieżącymi sprawami Domu, wydaje zarządzenia dotyczące organizacji Domu, wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych. Dyrektora Domu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łomża.

Dyrektora podczas nieobecności zastępuje kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez Dyrektora pracownik.

Działalność Domu finansowana jest z budżetu Miasta Łomża na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nadzór bezpośredni nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta. Nadzór nad jakością świadczonych usług oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda Podlaski.