Zasady kierowania


Dom Pomocy Społecznej świadczy całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym intelektualnie (dzieciom, osobom dorosłym, obojga płci). Aby zamieszkać w placówce należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu złożenia pisemnego wniosku dot. skompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji kierującej do DPS. We wniosku należy umotywować powód swojej prośby, tj. opisać sytuację zdrowotną, osobistą, rodzinną oraz materialną.

Postępowanie w sprawie prowadzi pracownik socjalny OPS, który uzgadnia termin wizyty z osobą zainteresowaną w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz skompletowania niezbędnych do umieszczenia w DPS dokumentów.

Dokumenty potrzebne do złożenia w OPS w celu wydania decyzji kierującej do domu pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku wyda decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do określonego typu domu pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę zainteresowaną o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS. Jeżeli przewidywany okres oczekiwania na miejsce jest dłuższy niż 3 miesiące, osobę kieruje się (na jej wniosek) do innego, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej domu tego samego typu. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje skompletowaną dokumentację wraz z decyzją administracyjną o skierowaniu do DPS do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży
ul. Dworna 23
18 - 400 Łomża
Tel. 86 216-42-60

Po otrzymaniu kompletu dokumentów z MOPS Łomża, pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej kontaktuje się z Zainteresowanym, umawia się w miejscu Jego pobytu aby zaktualizować sytuację zdrowotno-bytową. O terminie przyjęcia do DPS osoba oczekująca powiadamiana jest pisemnie. Czas oczekiwania zależny jest od zwalniających się w placówce miejsc.

Zasady odpłatności za pobyt w DPS określa ustawa o pomocy społecznej.
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łomży jest odpłatny.
Opłatę za pobyt w Domu wnoszą, w kolejności:

W przypadku niskich dochodów istnieje możliwość zwolnienia z odpłatności, a całość kosztów ponosi gmina. W przypadku wyższych dochodów opiekunowie uczestniczą częściowo w kosztach lub ponoszą pełną odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje ośrodek pomocy społecznej.
Szczegółowych informacji na temat procedury przyjęcia (informacja dla osoby oczekującej i rodzin) i zasad odpłatności udzielają pracownicy socjalni tel.86 2165152 wew. 32

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują obecnie przepisy rozdziału 2 Działu II ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz.182 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”.