Cele stowarzyszenia


Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, pomoc w zapewnieniu im godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców DPS w Łomży, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji.
  2. Pomoc osobom wymienionym w pkt. 1 w zakresie dostępności do usług medyczno-terapeutycznych.
  3. Pomoc polega przede wszystkim na pozyskiwaniu środków finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju, a także z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
  4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
  5. Działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie upowszechniania wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.
  6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację uczestnictwa osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia w różnych formach sporty, rekreacji i rehabilitacji ruchowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, mających wpływ na doskonalenie ich sprawności.
Organizowanie lub wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i regionalnego poprzez promocję tożsamości kulturowej