Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności


Dom Pomocy Społecznej w Łomży ul. Polowa 39 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpslomza.info

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02.

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie narzędzia Test – Europen Internet Inclusion Intiative (checkers.eiii.eu) nasza strona spełnia 94,98%. Na stronie można korzystać z powiększania i pomniejszania czcionki, kontrastu (czarne tło żółta czcionka)
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Żebrowska sekretariat@dpslomza.info . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86-216-52-52, 86-216-52-51 w godzinach od 07:30 do 15:30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


 1. Obiekt Domu Pomocy Społecznej składa się z trzech połączonych ze sobą budynków A, B i C. Budynek C – jest budynkiem zabytkowym i znajduje się w nim główne wejście do obiektu. Budynki A i B są umieszczone w podwórku posesji i nie są widoczne ze strony ulicy Polowej. Obok budynku C znajduje się brama wjazdowa na otwierana elektrycznie. Przy bramie znajduje się kamera i domofon, którym dzwonimy na portiernię i prosimy o otworzenie bramy. Portier widzi na obrazie z kamery kto wjeżdża na posesję.
 2. Wejście główne do budynku DPS jest bardzo widoczne, łatwe do zlokalizowania, znajduje się ono od ulicy Polowej. Przed wejściem znajduje się 6 stopni zewnętrznych z zamontowanymi poręczami, Brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się portiernia.
 3. W Budynku C mieści się administracja Domu Pomocy Społecznej.
 4. W Budynku C brak jest windy.
 5. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przy Budynku B od podwórka.
 6. W budynku A i B znajdują się windy osobowe i towarowe
 7. W DPS nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w recepcji przy wejściu do budynku po wcześniejszym umówieniu się.
 8. Na terenie DPS znajdują się kilka miejsc do parkowania pojazdów, także dla osób z niepełnosprawnością – mamy wyznaczone miejsce do parkowania dla osoby niepełnosprawnej.
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w recepcji.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. W pokojach mieszkalnych znajduje się system przyzywano alarmowy
 12. W DPS jest brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego