Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Łomży


Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża reprezentowany przez Dyrektora

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – można się skontaktować:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w zakresie działania Domu Pomocy Społecznej w Łomży można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych, p. Martą Sokołowską pod adresem email: iod@dpslomza.info, telefonicznie pod nr 86 216 52 52 lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania

Administrator danych osobowych – Dom Pomocy Społecznej w Łomży – przetwarza dane osobowe mieszkańców, pracowników, kontrahentów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Podstawy prawne przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z :

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy władzy publicznej, oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa

Prawa podmiotów danych

Administrator informuje o przysługującym prawie do :

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.